நீர்மூழ்கி தாவரம் – அட்ரிகுலரியா இனங்கள்

#புதியதோர்_தாவரம்_அறிவோம்_தொடர்_07 #அட்ரிகுலரியா_இனங்கள் #நீர்மூழ்கி_தாவரம் இந்த உலகில் நாம் அறியாத பல செடிகள் இருக்கின்றன. இந்த புது […]